Ved opprettelse av konto og bruk av YesmsFUSION er kontohaver/ kunde bundet av følgende vilkår og betingelser.

Avtalen trer i kraft etter at kunderegistrering er godkjent av Short Message System Communcations AS, og brukernavn og passord til tjenesten er aktivert. Avtalen fornyes automatisk løpende med 12 mnd. om den ikke sies opp av en av partene skriftlig innen 3 mnd. før inneværende avtaleperiode utløper.

Som kunde bekrefter jeg at opplysningene ovenfor er korrekte og at jeg har lest og akseptert de generelle betingelsene nedenfor. I tillegg gjelder retningslinjene fra teleoperatørene som gjelder for alle innholdsleverandører, ref http://cpa.telenor.no/cpa/guidelines/guidelines.html

1. Prisendringer
Alle priser oppgitt er ekskl. mva.

Endringer i meldingspriser og evt. tilleggsavgifter for levering til enkelte operatører kan påløpe når som helst etter skriftlig varsel pr e-post. Endringer i faste avgifter kan maksimalt inntreffe en gang pr. år med en måneds skriftlig varsel pr e-post. Hvis Kunde er berørt av prisøkning som går ut over endring i konsumprisindeksen siden avtalen ble inngått, har Kunde rett til å heve avtalen.

2. Support
Kunde har rett til teknisk og merkantil support fra SMS Communications AS pr e-post og telefon hverdager mellom kl 0800 og kl 1600. Planlagt vedlikehold av systemene vil kunne medføre kortere avbrudd i tjenesten. Årslisens eller betalte meldinger refunderes ikke.

3. Reklame
Sending av meldinger i reklameøyemed er forbudt med mindre hver enkelt mottaker eksplisitt har godtatt mottak av reklame fra avsender. Kunde skal omgående dokumentere slikt samtykke på forespørsel fra SMS Communications AS.

4. Lovlighet
Kunde er ansvarlig for innholdet i meldingene som sendes, og meldinger som kan betraktes som ulovlige eller støtende ihht. Lov i mottaker landet er ikke tillatt å sende. Kunde plikter å følge det til enhver tid gjeldende regelverk og relevant praksis, herunder straffelovens bestemmelser om pornografi, markedsføringsloven bestemmelser om markedsføring, personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger, ehandelslovens bestemmelser om informasjonsplikt, åndsverkslovens bestemmelser om rettigheter til åndsverk, ekomlovens bestemmelser om sikkerhet og behandling av personopplysninger og lotterilovens bestemmelser om lotteri. Kunde plikter å opptre på en måte som ikke kan skade SMS Communications eller mobiloperatørenes rykte eller integritet i markedet.

5. Avsendernummer
Hvis meldingsteksten inneholder anmoding om å svare tilbake til et kortnummer, skal det samme kortnummeret også brukes som avsendernummer på meldingen. Kunde kan ikke benytte andre leverandører enn SMS Communications AS for sending av utgående meldinger hvor et kortnummer med 4 eller 5 siffer som driftes av SMS Communications AS står som avsendernummer, eller hvor meldingsteksten inneholder anmoding om å svare tilbake til et kortnummer som driftes av SMS Communications AS.

6. Misbruk
SMS Communications AS forbeholder seg retten til å terminere avtalen når som helst ved misbruk eller manglende betaling. Terminering fritar ikke Kunde for betaling av påløpte kostnader og dekning av månedsavgifter ut avtalt løpetid for avtalen.

7. Fakturering og betaling
Ved bestilling og levering av en produktpakke faktureres årsavgiften som angitt pr pakke forskuddsvis. Trafikkavgifter faktureres forskuddsvis pr ordre i samsvar med kontantkortprinsippet. Trafikkavgifter faktureres ihht. gjeldende prisliste eller kundespesifikk prisliste dersom det inngår i avtalen. Faktura sendes pr a-post eller e-post etter ønske fra Kunde, med 10 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt.

Det inngås med dette avtale om levering og bruk av sms tjenester.

Våre referanse kunder